Dotace

Projekty spolufinancované z EU

Název projektu: Pořízení výrobní technologie pro společnost Shape Steel a.s.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006259

Program: OPPIK Technologie - III. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je zakoupení CNC laserového pálícího stroje do výroby společnosti. Cílem projektu je navýšení kapacity výroby tak, aby žadatel byl schopen pokrýt aktuálně neuspokojenou poptávku po vlastní produkci, posílení konkurenceschopnosti na trhu. Díky realizaci investičního záměru budou přijati 4 noví zaměstnanci.

Termín realizace: 01/2016 - 12/2017

logo

Název projektu: Zahájení výroby konstrukčně složitých kompletů ve společnosti Shape Steel a.s.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008177

Program: OPPIK Technologie - IV. Výzva

Náplň: Předmětem projektu je zakoupení hydraulického ohraňovacího lisu, kterým společnost v současnosti nedisponuje. Cílem této investice je ucelení technologického zázemí firmy tak, aby byla schopna provádět veškeré dílčí technologické postupy bez nutnosti kooperace se třetími stranami. To žadateli zajistí vyšší konkurenceschopnost, snížení provozních nákladů, zkrácení dodacích termínů a schopnost tvorby výrobků s vyšší přidanou hodnotou.

Termín realizace: 12/2016 –8/2018

logo

Název projektu: Nová výrobní hala společnosti Shape Steel a.s

Reg. číslo: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014807

Program: OPPIK NEMOVITOSTI - III. výzva

Náplň: Cílem projektu je revitalizace brownfield ve vlastnictví žadatele v areálu Vítkovic v Ostravě. V rámci investiční akce dojde k demolici technicky nevyhovujícího objektu bývalé skladovací haly a následně k výstavbě haly nové. Upraveny budou také okolní plochy.

Termín realizace: 10/2018 – 12/2022

logo

Název projektu: Rozšíření technologického vybavení společnosti Shape Steel a.s.

Reg. číslo: CZ.01.2.06/0.0/0.0/17_139/0014248

Program: OPPIK Technologie – ITI Ostrava, I. Výzva

Náplň: Primárním záměrem projektu je pořízení nových technologií, které přispějí k nárůstu výrobní kapacity, rozšíření výrobního portfolia, snížení nutných kooperací a zrychlení reakční doby na jednotlivé poptávky. Pořízení těchto inovativních technologií je v souladu s dlouhodobou strategií společnosti a výrazně dopomůže ke zkvalitnění výrobního procesu a k upevnění pozice žadatele na vysoce konkurenčním trhu.

Termín realizace: 05/2018–12/2020

logo