Závazné Podmínky

Shape Steel a.s.

Závazné podmínky pro provádění činností externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí pro společnost Shape Steel a.s. (dále jen „Závazné podmínky“)

I.Úvodní ustanovení

1. Tyto Závazné podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich subdodavatelů pro společ-nost Shape Steel a.s.

2. Tyto Závazné podmínky jsou nedílnou přílohou obchodní smlouvy, na základě které vykonává externí osoba, tj. právnická nebo fyzická osoba, ve smlouvě označená jako zhotovitel (též poskytovatel/dodavatel, přepravce apod.), požadované činnosti, poskytuje služby a vykonává práce, které jsou předmětem plnění dle takové obchodní smlouvy, pro společnost Shape Steel a.s., ve smlouvě označenou jako objednatel (též odběratel, kupující apod.) v prostorách této společnosti i mimo tyto prostory a jsou považovány za písemnou dohodu pro koordinaci prováděných opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen "BOZP"), požární ochrany (dále jen "PO") a ochrany životního prostředí (dále jen "ŽP"), a postupu k jejich zajišťování.

3. Externí osoby, které budou vykonávat smluvně sjednanou činnost pro společnost Shape Steel a.s., nesmí tuto svou činnost zahájit, pokud nebudou prokazatelně seznámeny s těmito Závaznými podmínkami a s dalšími zásadami dále jen BOZP a PO, jakož i s předpisy o ochraně majetku a ŽP a s dalšími interními předpisy platnými pro každou externí osobu provádějící výkon činnosti pro společnost Shape Steel a.s. (dále jen “Interní předpisy“).

4. Vstupní seznámení/školení externích osob se zásadami a riziky BOZP, PO a riziky životního prostředí provádí soustředěně pro všechny obchodní partnery společnosti Shape Steel a.s. odborně způsobilá osoba. Termín vstupního školení jsou ex-terní osoby povinny dohodnout při uzavření příslušné obchodní smlouvy.

5. Seznámení s platnými interními předpisy a specifickými riziky v oblasti BOZP, PO a ŽP externích osob provádí odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s. Externí osoby jsou povinny před zahájením smluvené činnosti vyslat k tomuto seznámení se zásadami a riziky BOZP, PO, riziky životního prostředí a Interními předpisy svého odpovědného zástupce, který následně písemně potvrdí, že byl s příslušnými riziky a Interními předpisy seznámen, vzal tyto na vědomí a zaváže se dodržovat povinnosti, z nich vyplývající ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, § 349, odst. 1, jakož i dodržovat příslušné bezpečnostní pokyny – instrukce a odpovídající bezpečnostní opatření v aktuálních podmínkách a zaváže se jako místně zodpovědná osoba v uvedeném smyslu prokazatelně proškolit svěřené osoby, včetně svých subdodavatelů. Potvrzení odpovědného zástupce externí osoby bude provedeno na formuláři „Prohlášení odpovědného zástupce ex-terní osoby“, jehož vzor je přílohou 2 těchto Závazných podmínek. POZNÁMKA: Pokud je to účelné pro zajištění následného proškolení zaměstnanců externí osoby nebo subdodavatelů, mohou být odpo-vědnému zástupci externí osoby předány kopie příslušných interních předpisů.

6. Externí osoby zodpovídají za řádný (aktuální a odpovídající) stav odborných oprávnění, profesních školení, zdravotní a odbornou způsobilost, apod., svých zaměstnanců při výkonu činností pro společnost Shape Steel a.s. Externí osoby jsou rovněž zodpovědné za bezpečný stav používaného nářadí nebo zařízení a to i zapůjčeného. Jsou rovněž odpovědné za ukázněné chování svých zaměstnanců, zvláště při dodržování zásad BOZP, PO a ochrany ŽP, včetně respektování pracovních a dalších rizik, na které byli tito upozorněni (formou školení, bezpečnostních tabulek, vývěsek, ústně vedoucím pracoviště apod.).

7. Externí osoby jsou povinny postupovat tak, aby neohrožovaly zdraví nebo životy zaměstnanců společnosti Shape Steel a.s. nebo jejich zařízení nebo ŽP provozováním např. požárně nebezpečných činností, práce s nebezpečnými chemickými látkami, lasery apod.

II.Kontrola a pokuty

1. Externí osoby a její zaměstnanci jsou povinni respektovat kontrolní činnost zaměstnanců odborných útvarů a odpovědných zaměstnanců společnosti Shape Steel a.s. nebo jiných osob (týká se i strážní služby) pověřených jejím prováděním (dále jen „odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s.“). Externí osoby jsou povinny na vyzvání a bez námitek předložit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. pověřenému kontrolou dodržování předpisů v oblasti BOZP, VTZ, PO nebo ŽP veškerou dokumentaci, týkající se systému managementu a platných zásad pro uvedené oblasti. Externí osoby jsou povinny umožnit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. přístup do všech prostorů kontrolovaného místa a ke všem dokumentům a záznamům spojeným s předmětem kontroly. Všichni zaměstnanci externí osoby jsou povinni poskytnout vyčerpávající a pravdivé požadované informace. O provedené kontrole bude v případě potřeby proveden písemný záznam.

2. Externí osoba bere na vědomí, že porušení Interních předpisů ze strany externí osoby může být důvodem k uplatnění po-kut ze strany společnosti Shape Steel a.s., pro kterou externí osoba vykonává smluvenou činnost. Sazebník pokut je přílohou 1 těchto Závazných podmínek. Výše pokut uvedená v Sazebníku pokut je stanovena jako maximální. Rozhodnutí společnosti Shape Steel a.s. o uložení pokuty externí osobě, včetně jejího odůvodnění musí být provedeno písemně. Klasifikace závažnosti porušení Interních předpisů náleží výlučně do kompetence oprávněné společnosti Shape Steel a.s. Pokuta je splatná do 30 dnů od doručení rozhodnutí o jejím uložení. Pokuta za porušení interních předpisů může být společnosti Shape Steel a.s. uložena externím osobám i opakovaně. Externí osoba se zavazuje uloženou pokutu uhradit společnosti Shape Steel a.s., která ji uplatnila a vyúčtovala.

3. Zaplacením nebo uplatněním pokuty není dotčen nárok společnosti Shape Steel a.s. na náhradu vzniklé škody (např. materiální, pokuty SOD) ani povinnost externích osob splnit povinnosti dané Interními předpisy. Odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s. je oprávněn zastavit provádění každé činnosti externích osob v prostorách společnosti Shape Steel a.s., která by byla v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo Interními předpisy, a to až do doby odstranění důvodů, které k zastavení činnosti vedly. Případné sankce, uložené orgány státní správy (Oblastní inspektorát práce, Hasičský záchranný sbor, Krajská hygienická stanice) činnými v oblasti BOZP a PO spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.

4. Externí osoby jsou povinny i bez vyzvání ihned zastavit práci, pokud jsou ohroženy životy a zdraví osob anebo hrozí-li ne-bezpečí havárie provozního zařízení (společnost Shape Steel a.s. i externích osob) nebo ohrožení ŽP. Tuto skutečnost musí externí osoby neprodleně ohlásit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. Škody vzniklé porušením právních předpisů a interních předpisů externí osobě, která škodu způsobila, nese tato externí osoba.

5. Odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s. je oprávněn okamžitě vykázat z prostor společnosti Shape Steel a.s., pro kterou vykonává externí osoba smluvenou činnost, jakéhokoli zaměstnance externí osoby, pokud se dopustil trest-ného činu, přestupku nebo jeho chování není slučitelné s dobrými mravy.
6. Externí osoby jsou povinny na základě písemného vyžádání (mail apod.) umožnit zaměstnancům s odbornou způsobilostí provedení auditu systému managementu BOZP/EMS u externí osoby. O rozhodnutí k provedení auditu informuje externí osobu zaměstnanec s odbornou způsobilostí min. 15 dnů před termínem auditu. Výstupem z auditu je zpráva – zhodnocení stavu BOZP/EMS, kterou zpracuje zaměstnanec s odbornou způsobilostí a projedná s externí osobou. Externí osoba na základě zjištěných neshod musí přijmout adekvátní opatření v případech, kdy neshody mohou mít vliv na výkon externí osoby ve společnosti Shape Steel a.s.

III. Povinnosti externích osob z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

1. Před zahájením činnosti pro společnost Shape Steel a.s.:

 • a) Odpovědný zástupce externí osoby, která bude vykonávat smluvenou činnost pro společnost Shape Steel a.s., je po-vinen přihlásit se na vstupní školení BOZP a PO.

 • b) Vstupní školení BOZP a PO odpovědného zástupce externí osoby bude provedeno nejpozději poslední pracovní den předcházející dni zahájení smluvené činnosti pro společnost Shape Steel a.s.

 • c) Odpovědný zástupce externí osoby je povinen provést školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby, resp. u svého subdodavatele, před zahájením jejich činnosti pro společnost Shape Steel a.s. O tomto školení je povinen sepsat protokol a předat jej příslušnému odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. nejpozději v den zahájení smluvené činnosti, vždy však před jejím započetím. Protokol musí obsahovat tyto náležitosti:

  • název externí osoby

  • datum provedeného školení

  • obsah školení

  • jmenný seznam školených vč. podpisů

  • jméno a podpis školitele

2. Externí osoby jsou povinny přijmout veškerá opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům i cizím zaměst-nancům a dalším osobám. Prevencí rizik se rozumí všechna opatření, která vyplývají z právních a ostatních obecně závaz-ných předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) a z opatření, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. Z tohoto důvodu jsou externí osoby zejména povinny:

 • a) písemně jmenovat odpovědného zaměstnance externí osoby pro BOZP a PO, který bude odpovědný za dodržování všech bezpečnostních a požárních předpisů. V rámci vstupního školení BOZP a PO bude tímto zaměstnancem exter-ní osoby doložena odborná způsobilost v BOZP a PO. Tento zaměstnanec je rovněž odpovědný za to, že všichni zaměstnanci externí osoby budou používat osobní ochranné pracovní prostředky a pracovní oděv bude výrazně označen názvem nebo logem smluvního partnera.

 • b) předat odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. dle § 101 odst. 3 Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, písemnou informaci o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, které se týkají výkonu práce a pracoviště

 • c) předat odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. řádně vyplněný a podepsaný formulář „Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby“, jehož vzor je přílohou 2 těchto Závazných podmínek.

 • d) vést stavební deník, event. jiný deník/jednoduchý záznam (dále jen „Deník“), do kterého se zapisují údaje o průběhu činností vykonávaných externími osobami po celou dobu jejich provádění až do skončení, je-li to právními předpisy závazně požadováno nebo v příslušné smlouvě výslovně dohodnuto. Před započetím práce je externí organizace po-vinna provést bezpečnostní opatření k eliminaci rizik, jenž mohou při její činnosti pro společnost Shape Steel a.s. vznikat. Odpovědný zaměstnanec společnost Shape Steel a.s. před zahájením smluvené činnosti seznámí externí osobu s riziky a místy ohrožení na pracovišti při předávání pracoviště nebo místa práce, o tomto seznámení vyhotoví v nezbytném rozsahu „Zápis“ o zahájení, průběhu a ukončení činnosti s uvedením specifik pracoviště a prokazatelně jej předá příslušné externí osobě nebo vloží do Deníku. Externí osoby bez tohoto zápisu nesmí zahájit práci pro společnost Shape Steel a.s.

 • e) nepřevzít pracoviště a nezahájit smluvenou činnost do doby, než budou odpovědným zaměstnancem společnosti Shape Steel a.s. určeny hranice pracoviště event. způsob jejich vytyčení, označení inženýrských sítí, způsob zajištění technologií, apod., které by bezprostředně mohly ohrozit zaměstnance externí osoby.

 • f) nedovolit svým zaměstnancům vstupovat do prostorů a objektů, které nejsou určeny k jejich činnosti. Pro vstup do sociálních zařízení, šaten, kantýny či jídelny mohou tito zaměstnanci používat jen veřejné komunikace, které jsou k tomu určeny. Popis vymezení předaného pracoviště, případně pronajatého prostoru, jednoduchý náčrtek a určení přístupové komunikace bude předáno příslušným odpovědným zaměstnancem společnosti Shape Steel a.s. Externí osoba odpovídá za to, že její zaměstnanci omezí pohyb a působnost na pracoviště, které jim bylo přiděleno a se kterým byli seznámeni. Za předání pracoviště a koordinaci prací zodpovídá odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s. Předané pracoviště bude externí osobou řádně ohraničeno a označeno názvem nebo logem externí osoby.

 • g) dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance společnosti Shape Steel a.s., pro kterou jsou smluvené činnosti prováděny, a jím stanovených bezpečnostních opatření.

 • h) upozornit příslušného zaměstnance Pověřené společnosti nebo odpovědného zaměstnance společnosti Shape Steel a.s. na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti k ohrožení života a zdraví osob nebo na okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů společnosti Shape Steel a.s.

 • i) umožnit a zajistit, aby jejich zaměstnanci a subdodavatelé se podrobili dechovým zkouškám na přítomnost alkoholu nebo jiných návykových látek, prováděným odpovědným zaměstnancem společnosti Shape Steel a.s. nebo další určenou osobou společnosti Shape Steel a.s.

 • j) Pokud externí osoba bude používat stroj nebo zařízení na nepřevzatém pracovišti, musí před zahájením prací upo-zornit odpovědného zaměstnance společnosti Shape Steel a.s. na případná nebezpečí vyvolaná strojem nebo zařízením, aby tento mohl včas uskutečnit potřebná bezpečnostní opatření.

 • k) Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude externí osoba používat majetek společnosti Shape Steel a.s. (např. jeřáby, výtahy, zdvihací plošiny, svařovací stroje, elektrické rozvody, apod.), musí o jeho použití předem uzavřít písemnou dohodu. Obsahem dohody bude vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek bezpečného používání daného majetku.

 • l) Pokud externí osoba zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinna ihned přerušit práci, oznámit to neprodleně odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy.

 • m) V případě ohrožení výroby, ohrožení zdraví a života zaměstnanců, vzniku havarijního stavu je externí osoba povinna přerušit práci a uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance společnosti Shape Steel a.s.

 • n) Externí osoby nesmí používat při realizaci prací a ostatních činnostech na pracovištích a v pronajatých prostorách společnosti Shape Steel a.s. nebezpečné a zdraví škodlivé látky, jejichž použitím by mohlo dojít k ohrožení osob, nebo musí učinit taková opatření, aby k ohrožení nemohlo dojít.

 • o) Externí osoby jsou povinny provést potřebná bezpečnostní opatření při použití přístrojů s rentgenovým, laserovým nebo jiným ionizujícím zářením a zdroji elektromagnetického záření a provádění prací s dostatečným předstihem ohlásit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. Pro dobu používání přístrojů s ionizujícím zářením je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci jméno svého zaměstnance pověřeného dozorem nad ochranou proti ionizujícímu záření a předložit program zabezpečování jakosti pro nakládání se zdroji ionizujícího záření.

 • p) Evidence pracovních úrazů se řídí obecně závaznými právními předpisy. Zároveň se stanovuje, že externí osoba, kte-rá je zároveň zaměstnavatelem, provádí následující úkony:

  • Eviduje pracovní úrazy, dále sepisuje, posílá a předkládá záznamy o pracovních úrazech státním orgánům (OIP, Policii ČR) a zdravotní pojišťovně samostatně u úrazů, které se přihodily jeho zaměstnancům. Externí osoba je povinna splnit ohlašovací povinnost podle § 4 NV č. 201/2010 Sb., v platném znění.

  • Každý pracovní úraz zaměstnance externí osoby nebo zaměstnance subdodavatele, který si vyžádá pracovní neschopnost delší než 3 dny a každý smrtelný úraz je vedoucí zaměstnanec externí osoby povinen neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s., který informuje příslušného zaměstnance Pověřené osoby, a všichni společně provedou šetření pracovního úrazu.

  • Veškeré informace, výslechy, fotodokumentace, podklady atd. zjištěné při šetření pracovního úrazu společnost Shape Steel a.s. předá externí osobě, která je archivuje pro případné předložení státním orgánům a institucím, pojišťovnám, příslušnému odborovému orgánu, zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP atd.

  • Po objasnění příčin a okolností vzniku pracovního úrazu stanoví odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s. a příslušný zaměstnanec Pověřené osoby společně s externí osobou opatření proti opakování pracovních úrazů, které bude prokazatelně zapsáno např. do „Deníku“ a Knihy BOZP pracoviště s podpisem všech stran.

  • Jednu kopii záznamu o úrazu předá vždy odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s.

3. Při zajišťování bezpečnosti práce na technických zařízeních jsou externí osoby zejména povinny

 • a) dodržovat zákaz jakékoliv manipulace na strojním a technickém zařízení společnosti Shape Steel a.s. bez písemné dohody, příslušného oprávnění a vědomí odpovědného zaměstnance společnosti Shape Steel a.s., pro níž je vykonávána smluvená činnost. Externí osoba bude informovat odpovědného zaměstnance společnosti Shape Steel a.s. o zahájení a ukončení práce na zařízení a v prostorách, které jsou provozovány a nejsou předány externí osobě jako trvale zajištěné pracoviště.

 • b) koordinovat s odpovědným zaměstnancem společnosti Shape Steel a.s. způsob a čas zajištění a odstavení zařízení, které je částečně nebo trvale provozováno nebo se nachází v bezprostřední blízkosti provozovaného zaří-zení a mohlo by ohrozit zaměstnance externí osoby.

 • c) trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči. Instalované bezpečnostní značky nesmí být odstraňovány, poškozovány ani zakrývány.

 • d) zajistit, aby zaměstnanci externí osoby při práci povinně používali ochranné zařízení strojů a technologických celků zabraňujících nebo snižujících nebezpečí vzniku úrazu, příp. zabraňujících zhoršování hygienických parametrů pra-covního prostředí (hluk, prašnost atd.), neodstraňovali je a nevyřazovali je z činnosti. Dále jsou zaměstnanci externí osoby povinni neuvádět do provozu a neprovozovat stroje a zařízení bez správně nasazených a seřízených ochran-ných krytů a zařízení.

 • e) provádět práce na strojních a technických zařízeních až po nezbytném zajištění zařízení (např. vypnutí, odstavením, zabezpečení proti pohybu apod.). Zařízení zajistí odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s., pro níž je vykonávaná smluvená činnost, na základě požadavku externí osoby. Potřebnou koordinaci průběhu realizace smluvené činnosti včetně seznámení s příslušnou technickou dokumentací zajistí odpovědný zaměstnanec společnosti Shape Steel a.s. Koordinaci samotné smluvené činnosti zajišťuje externí osoba dle příslušné dokumentace (legislativy, technologických a pracovních postupů apod.).

 • f) zabezpečit provádění prací v souladu s předpisy BOZP. Způsob zajištění pracovišť upřesní příslušný odpovědný za-městnanec společnosti Shape Steel a.s.

 • g) chránit při práci ve výškách své zaměstnance i třetí osoby individuálním nebo kolektivním zajištěním proti pádu. Stavba a práce na pomocných ochranných a záchytných konstrukcích (lešení, záchytné lešení, ochranné zábradlí, ochranné hrazení) musí být prováděny v souladu s ustanovením platné legislativy. Tyto ochranné a záchytné konstrukce musí být dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům a upevněny tak, aby bezpečně unesly předpokládané namáhání a před zahájením prací na nich, musí být řádně převzaty do užívání.

4. Externí osoby odpovídají při veškeré své činnosti za udržování pořádku užívaných prostor a objektů, z tohoto důvodu jsou zejména povinny

 • a) využívat mimo pracoviště jen objekty, které jim byly určeny. Externí osoby jsou povinny tyto prostory a objekty udržo-vat volné od všech překážek, které nejsou nezbytné, a bez zbytečného odkladu uskladňovat nebo odstraňovat jakékoliv nadbytečné materiály, montážní zařízení, které nebude dále požadováno nebo nebude potřebné při jejich činnosti.

 • b) zajistit okamžitý úklid příjezdových komunikací, jestliže došlo k jejich znečištění nebo omezení průjezdu v důsledku jeho činnosti.

 • c) po ukončení provádění činnosti předat pracoviště (objekt, areál) v uklizeném a bezpečném stavu, prosté všech přebytečných materiálů, montážních zařízení odpadů, apod. Pokud tak neučiní, budou mu veškeré náklady vynaložené ze strany společnosti Shape Steel a.s. na uvedení do pořádku dány k úhradě.

 • d) řádně označovat pozemky používané jako montážní, skladovací a manipulační plochy tabulkou s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby externí osoby. Stejným způsobem budou označeny ostatní objekty (garáže, přístřešky, apod.). Tabulku s názvem uživatele a jménem odpovědné osoby zajistí externí osoba. Externí osoba je povinna za-jistit úklid v pravidelných intervalech nejméně 1x za měsíc.

 • e) neprovádět žádnou stavební, výkopovou, skladovací či jinou činnost na pozemcích, které jsou zatravněné, osázené zelení nebo jinak zahradnicky ošetřované uvnitř i mimo prostor společnosti Shape Steel a.s. bez souhlasu odpovědného zaměstnance.

 • f) při provozu vozidel respektovat dopravní značení a dodržovat maximální povolenou rychlost v prostorách společnosti Shape Steel a.s.

IV. Povinnosti externích osob v oblasti požární ochrany

1. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku. Povinnosti externích osob v oblasti požární ochrany jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy v oblasti požární ochrany, zejména zákonem č.133/1985 Sb., v platném znění, a vyhláškami MV č. 246/2001 Sb., v platném znění, a MV č. 87/2000 Sb.

2. Na převzatých pracovištích nebo v předaných nájemních prostorách zajišťuje externí osoba požární ochranu samostatně ve smyslu platných, obecně závazných předpisů a je zodpovědná za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jeho činností. Externí osoba písemně jmenuje zaměstnance pro oblast požární ochrany, který bude odpovědný za dodržování výše uvedených předpisů.

3. Provozuje-li činnost v prostorách (na jednom pracovišti) více externích osob, jsou povinny zajistit vzájemně koordinovaný postup pro zabezpečení požární bezpečnosti a určit kontaktní a odpovědnou osobu za oblast PO a BOZP.

4. Externí osoba je povinna se seznámit s místem, pracovištěm a s veškerým nebezpečím, které může být spojeno s výkonem pracovních činnosti, a zavazuje se přijmout veškerá požárně bezpečnostní opatření ve vztahu k typu prováděných prací i s přihlédnutím k umístění pracoviště. Tato povinnost platí pro všechny její zaměstnance.

5. Externí osoby jsou dále povinny zejména:

 • a) dodržovat zákaz kouření s výjimkou k tomu určených prostorů.

 • b) v případě manipulace s požárně nebezpečnými nebo výbušnými látkami a materiály které mohou přispět ke zvýšenému nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu, nahlásit tuto skutečnost před započetím pracovní činnosti odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s.

 • c) dodržovat všechna ustanovení vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách.

 • d) řádně označit poskytnuté prostory, objekty, pracoviště, sklady, místnosti atd., kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím, příkazy, zákazy, pokyny dle zákona č.133/1985 Sb., v platném znění, a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění.

 • e) nahlásit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. druh, množství, počet, umístění a způsob sklado-vání hořlavých a výbušných látek a materiálů, tlakových lahví apod.

 • f) dle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, okamžitě bez odkladu ihned nahlásit každý vznik požáru dle požárních poplachových směrnic.

 • g) dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné, ve všech prostorách, které má předané nebo pronajaté.

 • h) v případě ztráty, použití nebo poškození části nebo celého požárního zařízení tuto skutečnost ihned nahlásit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. Ztráty, svévolné použití a zneužití požárního zařízení ze strany externí osoby bude účtováno dle vzniklých nákladů.

 • i) Nahradit všechny náklady společnosti Shape Steel a.s. spojené s uvedením požární techniky do pohotovostního stavu, které jí vzniknou v důsledku nedodržení Interních předpisů.

 • j) Externí osoba při provádění činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím dle zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, provádí trvalou kontrolu svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů při provádění těchto činností.

V. Povinnosti externích osob při ochraně životního prostředí

1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá zákonná ustanovení, vyplývající zejména ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, včetně souvisejících předpisů. Případné sankce, uložené orgány státní správy činnými v oblasti odpadového hospodář-ství, vodního hospodářství a dalších oblastech ekologie, spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.

2. Při ochraně ŽP v prostorách společnosti Shape Steel a.s. jsou externí osoby povinny zejména:

 • a) nakládat s odpady ze svých činností v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s odpady,

 • b) nakládat při svých činnostech s vodami v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu vod a pro jejich hospodárné využívání,

 • c) chránit při svých činnostech ovzduší v souladu s platnými právními předpisy,

 • d) nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a chemickými směsi v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými směsi.

3. Externí osoby jsou dále povinny zejména:

 • a) označit své pracoviště a prostory názvem a jménem své odpovědného zaměstnance externí osoby, objekty a plochy vyhrazené mu pro skladování materiálu, odpadů a pro jeho činnosti.

 • b) shromažďovat, soustřeďovat, třídit, skladovat, přepravovat, odstraňovat a předávat odpady vznikající z jejich činností na své náklady, a to způsobem, který je v souladu s platnými právními předpisy pro nakládání s odpady a s Interními předpisy platnými ve společnosti Shape Steel a.s.

 • c) bez předchozího písemného ujednání se společnosti Shape Steel a.s. neshromažďovat a neskladovat odpady, které vznikly jeho činností, v kontejnerech na tříděné odpady (např. sklo, papír, plasty) a v kontejnerech na tuhý komunální odpad, které jsou určeny výhradně pro společnost Shape Steel a.s.

 • d) jestliže došlo činností externí osoby k ohrožení životního prostředí nebo je následně ohrožení možné, je povinen každý zaměstnanec externí osoby toto neprodleně oznámit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s.

 • e) ukládat veškeré suroviny a odpady smluvního partnera, které mohou ohrozit životní prostředí nebo zdraví osob tak, aby neohrozily ŽP a zdraví lidí a zabezpečit je proti neodborné manipulaci, zneužití a úniku.

 • f) dodržovat zákaz provádět údržbu vozidel a mechanizmů, zejména vypouštění, výměnu a doplňování oleje a mytí karoserií.

 • g) provozovat zařízení, které je zdrojem znečišťování ŽP a jeho složek pouze v souladu s platnými právními předpisy pro ochranu ŽP a interními předpisy platnými ve společnosti Shape Steel a.s.

 • h) písemně sdělit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s. rizika svých činností ve vztahu k životnímu prostředí (např. o používaném druhu, vlastnostech, množství a umístění látek regulovaných v rámci ochrany ozónové vrstvy Země, chemických látek a chemických přípravků, včetně ropných látek a PCB, radioaktivních látek, azbestu, atd.) a o svých preventivních opatřeních ke snížení těchto rizik.

 • i) dodržovat zákaz používat chemické látky, jejichž výroba, dovoz a distribuce jsou v ČR zakázány. Pokud smluvní part-ner musí použít jiné nebezpečné chemické látky a přípravky, je povinen prokázat způsobilost svých zaměstnanců k nakládání s těmito látkami.

 • j) dodržovat zákaz znečišťování ovzduší spalováním hořlavých látek nebo prašností svých činností, vypouštění použi-tých chemických látek, směsí a kapalin. Případné úniky chemických látek a chemických směsí a použitých kapalin (dobu a místo úniku, druh a množství) je externí osoba povinna oznámit odpovědnému zaměstnanci společnosti Shape Steel a.s.

 • k) zajistit odstraňování obalů, použitých chemických látek a směsí, radioaktivních látek, komunálního odpadu apod., které vzniknou prováděním smluvené činnosti výlučně v souladu s platnými právními předpisy a interními předpisy platnými ve společnosti Shape Steel a.s.

 • l) neznečišťovat komunikace a zpevněné plochy a nepoškozovat zeleň.

VI. Ostatní povinnosti externích osob v prostorách společnosti Shape Steel a.s.

1. Je zakázáno fotografování a filmování bez schválené žádosti.

VII. Závěrečná ustanovení

1. V souvislosti se změnou právních norem a vnitřních interních předpisů závazných pro společnost Shape Steel a.s., jakož i v souvislosti se zjištěnými nedostatky v chování externích osob anebo jejich zaměstnanců a subdodavatelů při vykonávání smluvených činností pro společnost Shape Steel a.s. mohou být tyto Závazné podmínky změněny. Externí osoba bere na vědomí a souhlasí, že tato změna je pro ni závazná dnem vyvěšení těchto Závazných podmínek na internetových stránkách společnosti nebo prokazatelného doručení do sídla externí osoby.

Příloha 1 - SAZEBNÍK POKUT

A. BEZPEČNOST PRÁCE

(1) Neprovedení nebo nezajištění prokazatelného a odpovídajícího školení BOZP, PO a ŽP osob pracujících pro externí osobu 5 000,- Kč za osobu

(2) Nezajištění prokazatelné a odpovídající zdravotní způsobilosti osob pracujících pro externí osobu 5 000,- Kč za osobu

(3) Nezajištění prokazatelné a odpovídající kvalifikace nebo odborné způsobilosti osob pracujících pro externí osobu (vazač, jeřábník, řidič, svářeč, revizní technik atd.) 5 000,- Kč za osobu

(4) Neodstranění závady bránící zajištění BOZP 20 000,- Kč za případ

(5) Neohlášení pracovního úrazu osob pracujících pro externí osobu, požáru, úniku chemických látek nebo přípravků, poškození majetku společnosti Shape Steel a.s., popř. jiné mimořádné události
10 000,- Kč za případ

(6) Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky osoby pracující pro externí osobu 5000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby z areálu společnosti Shape Steel a.s.

(7) Neoznačení osob pracujících pro externí osobu firemní značkou na pracovních nebo ochranných oděvech 500,- Kč za osobu

(8) Nedodržení povinnosti nosit ochranné přilby a jiné osobní ochranné pracovní prostředky 2 000,- Kč za osobu

(9) Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek, výstupy na lešení, neza-kryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů výrobce 20 000,- Kč za případ

(10) Nedodržení požadavků nařízení vlády č. 362/2005 Sb., při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou 20 000,- Kč za případ

(11) Nedodržení platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP nebo Návodů od výrobce vzhledem k provozování zařízení, zejména neprovádění pravidelných kontrol a revizí zařízení nebo provozování zařízení k takovým účelům, ke kterým není určeno. 5 000,- Kč za případ

(12) Nedodržení příslušných předpisů týkajících se vyhrazených technických zařízení 10.000,- Kč za případ

(13) Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek 5 000,- Kč za případ

B. POŽÁRNÍ OCHRANA

(14) Porušení zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, a nebo vyhlášky č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. 20 000,- Kč za případ

(15) Porušení zákazu kouření 1 000,- Kč za případ

(16) Porušení zákazu kouření nebo otevřeného ohně v požárně nebezpečných prosto-rech, pracovištích a objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím 5 000,- Kč za případ

(17) Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením energií, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany 10.000,- Kč za případ

C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

(18) Nedodržení platných právních a ostatních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s odpady kategorie ostatní (O) nebo nebezpečný (N) 10 000,- Kč za případ u (O) 20 000,- Kč za případ u (N)

(19) Nedodržení interních předpisů platných ve společnosti Shape Steel a.s. pro třídě-ní, skladování, předávání a odstraňování odpadů 10.000,- Kč za případ

(20) Únik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií) 50 000,- Kč za případ

(21) Porušení platných právních předpisů pro ochranu ŽP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky 10 000,- Kč za případ

(22) Porušení platných právních předpisů pro nakládání s vodami 20 000,- Kč za případ

(23) Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší 20 000,- Kč za případ

(24) Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků do prostor společ-nosti Shape Steel a.s. za účelem jejich odložení 50 000,- Kč za případ

(25) Nepovolené odložení odpadů do kontejnerů na tříděné odpady nebo na tuhé komunální odpady vyhrazených pro společnost Shape Steel a.s. 10 000,- Kč za případ

(26) Nepovolené skladování materiálu 10.000,- Kč

D. OSTATNÍ

(27) Fotografování a filmování bez schválené žádosti 10 000,- Kč za případ

(28) Poškození majetku nebo neoprávněné použití zařízení společnosti Shape Steel a.s. 5 000,- Kč za případ

(29) Nepředání vyplněného a podepsaného formuláře „Prohlášení externí osoby“ 50.000,- Kč